Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for kunder, leverandører og samarbejdspartnere mv.

 

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af Friis Rengøring & Vinduespolering ApS (samlet betegnet ”Friis”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for Friis Rengøring & Vinduespolering ApS’ virksomhed.

 

Denne privatlivspolitik gælder for alle kunder, leverandører og samarbejdspartnere, mv. Privatlivspolitikken gælder, når du bruger https://www.friis-ren.dk/.

 

  1. Om Friis

Friis er et professionelt rengøringsfirma som har eksisteret i mere end 30 år. Friis udfører rengøring, vinduespolering, ejendomsservice og facility management professionelt, med høj kvalitet og til konkurrencedygtige priser.

 

I forbindelse med driften af Friis’ virksomhed indsamler og behandler Friis personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Friis er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.

 

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til Friis’ behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

 

Friis Rengøring & Vinduespolering ApS

Park Allé 373 

2605 Brøndby

CVR-nr. 12853742

E-mail: mf@friis-ren.dk

 

 

 

  1. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores forretningsmål og omdømme. I denne Privatlivspolitik gøres der rede for, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, når du er kunde hos Friis, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

 

  1. Hvad er personoplysninger

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, fx et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

 

  1. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål i forbindelse af driften af Friis’ virksomhed.

 

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er kunde, leverandør eller samarbejdspartner.

 

Friis indsamler og behandler alene almindelige personoplysninger i forbindelse med dit kunde- eller leverandørforhold hos Friis.

 

Friis vil typisk indsamle oplysninger, som du giver os, når du bliver kunde hos Friis eller som du giver os i forbindelse med indgåelse af en leverance- eller samarbejdsaftale (navn, adresse, e-mailadresse og telefonnummer) samt oplysninger, som du giver os, hvis du kontakter os med et spørgsmål, for at indberette et problem, eller når du i øvrigt henvender dig til os som led i vores samarbejde.

 

  1. Brug af dine personoplysninger

Friis behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Friis behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

 

Administration af kundeforhold: Oprettelse og administration af dit kundeforhold med Friis som led i driften af Friis’ virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv.

 

Drift og vedligehold af vores hjemmeside: Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmeside, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmeside.

 

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold: Friis behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som Friis arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed.

 

Overholdelse af gældende love og regler: Overholdelse af love og regler, som Friis er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler Friis, fx Friis’ kvalitetskontrol.

 

Friis anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

 

Beskyttelse af Friis’ og andres rettigheder: Det kan være tilfælde hvor en behandling herunder videregivelse er nødvendig for at beskytte, håndhæve eller forsvare Friis’ eller tredjemands juridiske rettigheder herunder privatlivets fred, sikkerhed eller ejendom eller for at beskytte sikkerheden og privatlivet for vores brugere af hjemmesiden eller vores produkter og services.

 

Friis bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

 

  1. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Friis behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag:

 

 

Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

 

  1. Deling af personoplysninger

Friis videregiver alene oplysninger, i det omfang det er nødvendigt som led i driften af vores virksomhed.

 

Friis kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift af vores virksomhed, fx i forbindelse med ekstern administration af vores it-systemer, analyseopgaver, markedsføringsopgaver, inkasso, kreditvurdering, revision, juridisk bistand mv.

 

Friis tilstræber i videst muligt omfang at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

 

Dine personoplysninger kan overføres til lande både inden for og uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS).

 

Når vi overfører dine oplysninger til tredjelande, har vi sikret at der er implementeret passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine personoplysninger, og at overførslen af dine personoplysninger er i overensstemmelse med kravene og forpligtelserne i henhold til gældende databeskyttelseslove.

 

  1. Dataintegritet og datasikkerhed

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de er indsamlet, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde nationale lovkrav, herunder lovpligtige opbevaringsperioder i forbindelse med kontrol af fx bogføring.

 

Det er Friis’ politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

 

  1. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som Friis er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Du kan tillige anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage mv.

 

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på mf@friis-ren.dk. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning. I det omfang det er nødvendigt vil vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

 

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du læse mere på datatilsynet.dk.

 

Klage over Friis’ behandling af dine personoplysninger kan ske til:

 

Datatilsynet

Carl Jacobsens Vej 35

2500 København

E-mail: dt@datatilsynet.dk

 

  1. Opdateringer

Friis evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.

 

 

 

 

Vi har hjulpet virksomheder i mere end 30 år Vi kan også hjælpe dig!
Ring og få et tilbud 7020 2146